GenMàgic PRESENT I FUTUR

http://www.genmagic.org

 

 

Què és?

 

GenMàgic és un Entorn d’investigació i creació d’aplicacions multimèdia dinàmiques  per a la seva integració en entorns virtuals d’aprenentatge. 

 

Neix del treball  i entusiasme de dos professors en actiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Roger Rey  i Fernando Romero.

 

Actualment col.labora  com a grup de treball  en el  DiM http://dewey.uab.es/pmarques/dim/  (grup de treball de Didàtica i Multimèdia)  del  Departament de Pedagogia Aplicada, en el marc institucional de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

A quí va dirigit?

 

GenMàgic  va dirigit sobre tot als següents professionals:

 

Professionals de món de l’educació.

Dissenyadors de cursos virtuals en suport web per a Internet o xarxes locals.

Centres docents

Usuaris d’aplicacions educatives de qualsevol nivell del sistema eductiu.

Professionals del món del disseny gràfic.

 

Què volem investigar i  crear?

 

La influència d’Internet i de les TIC en general en el món de l’educació i de la formació implica una revolució que exigeix al sistema educatiu noves innovacions i plantejaments.

 

A més a més els canvis que s’estan prodüint en el nostre marc sociocultural fan que la cultura s’apropi progressivament als camps de  la comunicació, de la  informació, del llenguatge àudio-visual i concretament del llenguatge multimèdia.

 

Però aquests nous plantejaments de millora no es poden basar només en la introducció d’ordinadors i programari. És necessari treballar des d’un enfocament pedagògic. Que tingui en compte els coneixements pedagògis i didàctics aplicats a les noves eines de creació  d’aplicacions.

 

Un dels objectius de GenMàgic  és la creació   de generadors  per a la generació d’activitats interactives multimèdia que puguin ser  integrades en  pàgines web sense la necessitat de tenir alts coneixements tecnològis.

 

 

 

 

 

 

Però també els alumnes i docents  poden utilitzar el llenguatge multimèdia per a comunicar idees, presentar resultats de les seves indagacions, creacions, descobertes,  crear materials didàctics...  I aquí neix el segon objectiu

 

investigació sobre les noves formes de interacció en les aplicacions multimèdia, i per tant es desenvoluparan aplicacions que permetin a l’alumne crear, comunicar i expressar amb els elements multimèdia.

 

Cada aplicació que  es  crea és una resposta sobre la base d'una  demanda de professors en actiu, de necessitats sorgides en els centres, o  bé són resposta a investigacions realitzades en llicències d’estudis, tesis...

 

 La major part de programes s’experimenten en centres educatius i molts neixen en aquests àmbits.

 

S'ha posat especial atenció al disseny instructiu en la creació de cadascun de les aplicacions. Les aplicacions són molt diverses i s'han creat des de senzilles aplicacions fins generadors d'activitats i simuladors, així com generadors d'animacions i contes.

 

 En moltes de les aplicacions  s'ha tingut en compte  els principis bàsics dels procesos d’ensenyament d’aprenentatge.

 

ESPAIS  DE L’ENTORN  GENMAGIC

 

Generadors d’activitats. Espai on es publiquen programes generadors , exemples i guies.  Es tracta d’eines que faciliten la creació i integració d’activitats multimèdia educatives en entorns virtuals (programes generadors).

 

Aquest espai  respon a la necessitat de facilitar a diversos professionals que vulguin dissenyar activitats interactives d’ensenyament-aprenentatge però que no disposen dels coneixements tècnics suficients en programació per a desenvolupar aquestes activitats.

 

Va dirigit sobre tot als següents àmbits:

 

Professionals de món de l’educació.

Dissenyadors de cursos virtuals en suport web per a Internet o xarxes locals.

Professionals del món del disseny gràfic.

 

 

Aplicacions i activitats interactivas multimèdia.. Espai on es publica les aplicacions multimèdia educatives classificades per àrees.   Actualment s’han desenvolupat més de 100 aplicacions de tot tipus, tutorials, d’interacció tancada, oberta, d’experimentació, descobriment, simulació... La major part d’aplicacions van acompanyades de guies o descripcions de  contingut pedagògic.

 

 

 

Entorns Colaboratius de Comunicació. Es tracta d’aplicacions que permeten la formació virtual en  temps real o simplement compartir aplicacions interactives. Per exemple  l’Aula de Comuicacio Multimèdia permet emetre videoconferència  però amb eines compartides com la pissarra on tots els alumnes podem escriure, copiar, enganxar... El professor pot   fer presentacions  compartides em temps real.  Altres tipus d’aplicacions permeten per exemple construir un trencaclostres entre varis alumnes i en temps real.  Es tracta sobretot d’un espai d’experientació pedagògica i tecnològica.

 

Laboratori. Espai d’investigació i creació on es genera, experimenta   i desenvolupen les aplicacions. En aquest espai es podran  veure els projectes nous i com creix una aplicació.

 

Base de dades d’Aplicacions Multimèdia.  Es tracta d’un gestor que organitza totes les aplicacions multimèdia desenvolupades. Es poden fer consultes i executar l’aplicació directamente. També permet afegir idees sobre la creació de noves aplicacions.

 

Suport i Formació.  Espai on es recullen cursos sobre eines de desenvolupament  d’aplicacions i documents sobre les TIC i l’educació.

 

Altres Dispositius Digitals. Es tracta d’un nou espai  destinat al desenvolupament d’aplicacions per a PDA, Table PC, Pissarra Digital... En aquests moments s’han creat algunes aplicacions i generadors per a aquests dispositius.

 

Joves Creadors. Espai de nova creació  de tipus galeria reservat per a joves  que dominen  les eines tecnològiques de creació d’aplicacions educatives.

 

EduMàgic.  Es el fill de GenMàgic.  Està en fase de desenvolupament. Es tracta d’un entorn d’autoaprenentatge que es basarà en propostes didàctiques en base a totes les eines de creació i aplicacions multimèdies que en aquests moments estan desenvolupades.  S’adreçarà al nivells d’infantil, primària i secundària.

 

L’objectiu és que l’alumne pugui ser autònom en el seu aprenentatge i pugui practicar, experimentar, descobrir, aprendre des de qualsevol lloc i en qualsevol moment sense l’ajut de l’adult.