RECURSOS SPE: REGISTRE D’ALUMNES TREBALL SOCIAL

 

http://quadernsdigitals.net/arxiusquaderns/Base%20Trabajo%20Social.mdb


Es presenta una base de dades en Access 2003/2007 amb la finalitat de portar un registre de tots els alumnes que un/una Treballador Social aten en un curs escolar. Esta aplicació pot ser d’utilitat tant al Treballador Social d’un Servei Psicopedagògic Escolar o al d’un Servei Social Municipal).

 

La URL per a descarregar l’arxiu és el següent:

http://quadernsdigitals.net/arxiusquaderns/Base%20Trabajo%20Social.mdb

 

Si és Accés 2007, per evitar les advertències hi haurà que fer:

1r Acepptar l’acció de Macro SetWarnings

2n “Detener todas las macros”

3r A dalt, en “Opciones, habilitar este contenido y aceptar”.

 

La base permet emetre els següents informes:

-         Llistat general de tot l’alumnat de Treball Social

-         Informe individualitzat de Treball Social

 

La base part d’un formulari inici on tenim tres botons, dos formularis d’introducció de dades i un de tancada de l’aplicació:

-         Anar a Centre Educatiu

-         Anar a dades d’Alumnes

-         Eixir de l’aplicació.

Després d’exir de qualsevol dels dos formularis, arribaren a este formulari d’inici per a tancar e eixir de l’aplicació. S'aconsella entrar primer a Centre Educatiu i d'açí anar a dades d'alumnes. És clar que això no és del tot necessari, perquè si ja hem introduït el centre o els centres i recordem el seu número assignat podrem anar directament al formulari de dades d'alumnes per a modificar o introduir nous.

 

INTRODUCCIÓ DE DADES

 

1.      FORMULARI CENTRE EDUCATIU. CURS ACADÈMIC

Donar d’alta al Centre Educatiu assignant:

-         Número de Centre

-         Curs Acadèmic (2012/13, 2013/14…)

Aquesta acció de posar número al Centre i al Curs Acadèmic és decisiva a l’hora d’introduir els alumnes. Cada alumnenecessàriament el seu centre que será el número que li hem assignat. El curs acadèmic serà la referència que donarà continuïtat a la base els següents anys.

Per exemple, si tenim tres centres (1, 2, 3) en el mateix curs acadèmic, al moment d’anar donant d’alta als alumnes de cada centre, tindrem que asignar-li número a l’alumne en la base i després posar-li el número del seu centre i el curs acadèmic.

Per a traure els diferents informes, l’aplicació a l’hora de triar un informe ens podrà pregunta el número del centre, el nombre de l'alumne, el curs acadèmic o el diagnòstic (que haurem escriure fidelment l'assignat a l'alumne).

Molt important per a que els canvis queden registrats: donarem d’alta al Centre en el botó de baix dels formularis (tant per a guardar un Centre i un Alumne i també per a guardar qualsevol canvi).

 

Seguirem omplint el formulari Centre Educatiu.Curs acadèmic:

-         Nom del Centre, Codi, Adressa, Població, Codi postal, E-mail, telèfon, fax.

-         Característiques del Centre: Règim (ordinari, concertat, privat), Qualificació,…

-         Dades de les càrrecs del centre: director, cap d’estudis, secretari, especialista AL Centre, Treballador/a Social,…

-         Dades de l’Spe: nom, localitat, psicopedagog/a, especialista AL Spe, Treballadora Social…

 

 

 

Una vegada omplit aquest formulari, passarem al formulari Dades d’Alumnes.

 

2.      FORMULARI DADES D'ALUMNES. INTERVENCIÓ

 

Aquest formulari permet posar tota la informació que disposem de l’alumne.

El primer és asignar-li un número a l’alumne, així com el número correspondent al seu centre educatiu i el curs acadèmic.

La informació es trova agrupada en:

-         Dades personals de l’alumne: Nom, data de naixement, Noms dels pares, adressa, telèfon,…

-         Dades escolars: curs, grup, tutor/a.

-         Intervenció: si té informe, diagnòstic psicopedagògic, diagnòstic logopèdic.

-         Recursos: PT, educador/a, fisio, logopeda.

-         Informació treball social: Data d’inici i final de tractament, sessions, tipus d’atenció (individual, grupal, combinada), carácter (sistemática, indirecta, puntual), aspectes treballats i orientacions.

Aquesta informació será molt útil per al seguiment i per als informes dels alumnes.

 

 

Respecte amb la continuïtat en altres cursos deurem de donar d’alta de nou al centre i al nou curs acadèmic, i en el mateix alumne (sense canviar el seu nombre de registre), canviarem el nou centre i el nou curs. D’aquesta forma podrem disposar de mantenir l’historial de l’alumne. També es podría donar d’alta de nou al Centre, Curs acadèmic i alumne, però deurem introduir de nou tots els dades que ja teniem.

Hi ha una forma de no tenir que tornar a escriure els dades en el Centre Educatiu que ja teniem. Anirem a la “Tabla Centro - Curso Académico”. Copiarem tots els camps seleccionant la fila completa (apareix una fletxa negra) i amb el botó esquerre del ratolí anem a copiar. Posarem el cursor a la fila per al nou registre i amb el botó esquerre accionem Pegar. Haurem duplicat la fila, però la base no ens deixarà guardar perquè el nombre de registre (número de Centre) i el curs acadèmic és el mateix que la fila que hem copiat. Ens disposarem a donar-li un valor nou al Centre i al nou curs acadèmic. Després guardarem les dades en la icona Guardar que és un disquet.

 

Podem consultar la teoria respecte a les taules en Access al punt 4 del "CURS ACCESS" en l'edició número 66 de Quadernsdigitals

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=10999

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb mi en la meua adreça electrònica.

 

 


Ricardo Ernesto Orero Calvé

Especialista en Orientació Educativa

ricardo.orero@gmail.com