XARSEC:  La xarxa telemàtica de les escoles del Secretariat/Serveis Educatius de Catalunya

 

1.Introducció

2.Objectius

3.Àmbits d'actuació

4. Activitats

 

1.Introducció:

La nostra proposta de crear aquesta xarxa està motivada perquè pensem que l'escola no es pot quedar al marge del últims avenços tecnològics que aporten i aportaran un nou model de comunicació i informació.

El projecte XARSEC -la xarxa telemàtica de les escoles del Secretariat/Serveis Educatius de Catalunya- neix amb l'impuls de les conclusions del Vè Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya, tot tenint per objectiu integrar la telemàtica dintre del currículum escolar com a eina que afavoreixi l´aprenentatge significatiu i fomentar la participació d´alumnes, professors i escoles en projectes telemàtics en els quals la col·laboració, la comunicació i l'accessibilitat a la informació siguin eixos fonamentals que permetin d'assolir una educació de qualitat. (Línia d´actuació 2 i Opció de caràcter preferent 5.3, ap.1 i 2. Document conclusiu del V Congrés de l´Escola Cristiana de Catalunya).

La telemàtica és un recurs que ofereix al professional de l'educació un ventall de possibilitats basades en el sentit més ampli del terme comunicació. És un element que s'enriqueix dia a dia per les aportacions que li ofereix la tecnologia, amb un entorn de treball més amable i amb unes possibilitats multimèdia que possibiliten un accés a la informació molt més ric.

Ens permet apropar alumnes de tot el planeta, treballar conjuntament en un mateix tema o projecte, obtenir i seleccionar informació textual, gràfica...etc, des de diversos punts d'arreu del món. Continguts curriculars, valors i normes, poden ser tractats simultaneament i en col.laboració per grups virtuals d'alumnes de diferent cultura, raça, llengua, etc. Això suposa un enriquiment cultural que amb altres mitjans seria impossible o massa costós.

Creiem que si volem una formació integral per als alumnes hem d'utilitzar les noves tecnologies de la comunicació i informació a l'aula com una eina més, com altres mitjans que ja utilitzem.

Els projectes que es poden desenvolupar amb aquesta eina són prou plàstics per poder adaptar-los a cadascuna de les situacions particulars: projecte curricular del centre, nivell de formació del professorat, recursos humans i materials... És el/la mestre/a qui ha de triar l'activitat telemàtica adient, cercar les estratègies metodològiques més convenients perquè l'eina sigui un recurs al servei d'uns objectius d'aprenentatge prèviament plantejats.

2. Objectius del projecte XARSEC:

- Fomentar l'ús de la telemàtica dins el curriculum escolar per a les Escoles del Secretariat que vulguin participar en diferents projectes locals, nacionals, i internacionals.

- Utilitzar la telemàtica amb els alumnes per conèixer diferents realitats culturals i valorar-ne la seva diversitat. Promoure una visió global del planeta, amb solidaritat, comprensió i actuació davant els problemes existents.

- Integrar aquest mitjà en el curriculum escolar (Primària, Secundària, i Batxillerat) en sentit pedagògic que afavoreixi l'aprenentatge significatiu, com una font més d'informació de diversos temes, i com a eina de treball en projectes multidisciplinars.

3. ÀMBITS D'ACTUACIÓ. SERVEIS QUE POT OFERIR LA XARXA

Formació

- Formació inicial i permanent del professorat pel que fa al programari necessari per l'ús de les eines que ofereix la Xarxa Internet des d'una prespectiva didàctica.

Assessorament

Assessorament pedagògic per l'adequació i desenvolupament dels projectes telemàtics en el currículum.

Coordinació

Coordinació de mestres i escoles que participin en els diferents projectes.

4.ACTIVITATS

FORMACIÓ:

L'eix fonamental del desenvolupament de la XARSEC és la formació. El mateix projecte preveu una progressivitat en l'assoliment de la integració telemàtica a les escoles, raó per la qual s'insisteix molt en la formació graduada del professorat (Línia d´actuació 3: "Fomentar en el professorat l´adopció d´actituds i la realització de processos d´aprenentatge permanent que els capacitin per a l´aplicació de les noves tecnologies en l´acció educativa escolar", Document conclusiu del V Congrés de l´Escola Cristiana de Catalunya).

L'objectiu primer és formar una persona de cada escola per tal de capacitar-la com a impulsadora, animadora i facilitadora de projectes telemàtics al centre: el / la coordinador/a de telemàtica. Alhora, aquesta persona, és el punt de contacte entre la XARSEC i l'escola. L'objectiu del coordinador és la integració dels recursos de la xarxa Internet en tots els sectors que constitueixen la comunitat educativa .

Entenem per ``Integrar les eines telemàtiques" l'ús progressiu d'aquest mitjà per arribar a esdevenir un recurs més per desenvolupar la nostra feina d'acord amb el desenvolupament de les telecomunicacions, i alhora, que pugui ser utilitzat com a una eina decisiva per a l'aprenentatge dels continguts curriculars .

Durant el curs 98/99, hem organitzat:

Curs 1999/2000 organitzem:

Un segon objectiu és la formació de la resta de professionals del centre. La nostra voluntat és doncs, assegurar, primer, la possibilitat de participació de totes les escoles en el projecte XARSEC, qualsevol que sigui el nivell d'inici, i segon, l'extensió i aprofundiment de la formació.

ESPAI WEB:

http://www.seccat.com/xarsec

L'espai web és un dels mitjans de comunicació i informació entre els mestres i Xarsec, un espai comú per treballar conjuntament i compartir aspectes de la nostra feina.

Així, hi podem trobar:

Informació referent a Xarsec:

PROJECTES TELEMÀTICS

Per aquest primer trimestre del 1999-2000 hem organitzat dos projectes: Nadal i Nou Segle - Nou Mil·lenni. Les activitats estan dissenyades per a alumnes de tots els nivells (Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat) , en diferents llengües, i que siguin fàcilment integrables en el currículum escolar.

Els dos projectes ens permeten portar a la pràctica part de les tasques i funcions que esperem dels coordinadors de cada escola.

JORNADES

A principis de juliol, vam organitzar unes jornades adreçades als mestres que ens van permetre conèixer i compartir:

XARSEC vol ser i és una xarxa de persones i d'escoles, una xarxa telemàtica de les escoles del Secretariat de l'Escola Cristiana/Serveis Educatius de Catalunya oberta a tots i a tot el món.

Josep Torrents

Montse Rodón

Coordinadors de XARSEC