Curs d'Electrònica Bàsica

Manuel I.Bielsa Artero      IES Picassent

Enric Torres i Barchino     IES 25 d’abril  -Alfafar-

 

 

1.   INTRODUCCIÓ

 

El material didàctic elaborat en suport informàtic ha estat proposat pel CEFIRE d’ALZIRA amb l’intenció d’introduir i divulgar els coneixements d’electrònica bàsica del nou curriculum de Tecnologia per a l’Educació Secundaria Obligatòria E.S.O.

 

Aquest material ha estat elaborat a partir de l’experiència i reflexió didàctica que els autors han dut a terme al llarg de diversos anys de docència, tant amb els alumnes de l’E.S.O. com de Batxillerat, així com en la realització de cursos de formació per al professorat.

 

El CD està orientat per a l’ús del professorat de Tecnologia, no pretén substituir als llibres de text o altres fonts documentals. Per tant, es pretén facilitar una sèrie de recursos i experiències didàctiques aprofitables per a introduir els conceptes pròpis de l’electrònica analògica bàsica amb la realització d’activitats pràctiques de taller, doncs, són imprescindibles per a consolidar els aprenentatges.

 

El material presentat al CD està realitzat amb Power Point. La finalitat d’aquest CD és la de visualitzar en l’aula (en format de diapositives) els diversos temes corresponents a l’electrònica.

 

Es presenta a continuació l’index dels temes:

 

TEMA  1: FONAMENTS DE L’ELECTRICITAT I L’ELECTRÒNICA

1.-  Referències històriques

2.-  Conductors, aïllants i semiconductors

3.-  Lleis de Coulomb, Ohm, Joule i Kirchhoff

4.-  Connexió d’aparells de mesura

5.-  Tipologia de signals elèctriques

6.-  Magnituds elèctriques: unitats de mesura

7.-  Instruments de mesures elèctriques-electròniques

8.-  Muntatges previs

9.-  Components electrònics i placa de prototipus

10.-El registre de dades dels muntatges electrònics

 

TEMA  2:  COMPONENTS PASSIUS

1.-  Relacions entre I, V, R

2.-  Relacions entre P, V, I i R

3.-  Mesura de la Potència: connexió del vatímetre

4.-  Resistències: associacions i caracteristiques

5.-  Condensadors: associacions i caracteristiques

6.-  Inductàncies: associacions i caracteristiques

 

TEMA  3:SIMULADOR DE CIRCUITS ELECTRÒNICS

1.-  Presentació del programa simulador de circuits

2.-  Inserció de components

3.-  Connexió de components

4.-  Col·locació dels instruments de mesura

5.-  Disseny de circuits tipics

6.-  Modificació de valors dels components

7.-  Obtenció de gràfiques

8.-  Maneig i modificació dels valors de l’Oscil·loscòpi

 

TEMA  4:COMPONENTS ACTIUS

1.-  El Transformador monofàsic 

2.-  Els materials semiconductors

3.-  El Diode

4.-  El transistor: Bipolar, JFET i MOSFET

5.-  El Relé

 

 

TEMA  5:CIRCUITS ELECTRÒNICS BÀSICS

1.-  Ferramentes bàsiques

2.-  Tipus de muntatges:

·    Muntatge en tela d’aranya

·    Plaques de pistes pretaladrades

·    Plaques perforades

·    Plaques de tipus Protoboard

·    Plaques de circuit imprés

3.-  Procés d’obtenció d’un circuit imprés

4.-  Procés de realització d’un circuit imprés

5.-  Alguns consells sobre els muntatges

 

 

2.   AUTORS i DADES de REALITZACIÓ

 

Manuel I.Bielsa Artero      IES Picassent

Enric Torres i Barchino     IES 25 d’abril  -Alfafar-

 

El curs de formació del professorat es va realitzar al mes de maig de 2003, amb una duració de 20 hores.

El lloc de realització va ser a l’aula-taller de l’Institut d’Educació Secundaria de Picassent (l’horta-sud -València).

 

 

 

3.   APLICACIÓ DIDÀCTICA

 

Els coneixements d’electrònica que s’incorporan al nou curriculum fa que el professorat tingam una base de la qual pugam partir. L’enfocament del CD editat està orientat al camp de l’electrònica analògica bàsica que cal impartir en l’assignatura de Tecnologia de l’E.S.O.

 

L’edició d’un CD interactiu es va plantejar des de l’òptica d’incorporar les experiències d’aula amb la rigurositat que els conceptes de l’electrònica comporta en si mateix, a través d’una metodologia més acord als interessos i motivacions dels alumnes.

 

Amb el CD, és tracta disposar d’informació actualitzada de cadascú dels temes a tractar, i que per altra banda estiguera variada, oberta i didàctica. L’ensenyança de l’electrònica no es deu de delegar sols a l’utilització de les noves tecnologies, tot al contrari es pretén que disposem de diversos recurssos, compatibles amb altres que el professor valorarà en cada moment, com són els videos, equipament didàctic, software especific, integració de teoria i pràctica en el taller, etc.

 

Com es pot comprovar al tema 3: Simulador de circuits electrònics s’ha incorporat un programa software per a la simulació del funcionament dels circuits electrònics, doncs, és cada vegada més imprescindible aquest tipus de recursos d’aula per poder evidenciar allò que posteriorment els alumnes comprovaran en la realització pràctica dels muntatges proposats.

 

També s’ha tingut especial dedicació en incorporar al CD una sèrie de fitxes tècniques que expliquen els muntatges a realitzar al taller, de manera que el professor i els alumnes tinguen una estructura dels muntatges organitzada de menor a major grau de dificultat.  

 

 

 

4.   BIBLIOGRAFIA

 

Editorials:          MARCOMBO-BOIXEREU

Revistes:           ELECTRÓNICA, INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

Enciclopedies:  CIENCIA Y TÉCNICA NAUTA

 

 

5.                 DESCARREGA DE RECURSOS

 

 

Presentacións Power Point