GRUP DE TREBALL POLIPASTS

 

EXPOSICIÓ JORNADES POLIPASTS

 

Alícia Adam

Pepa Aznar

Xavier Casanova

Àngela Masià

Tomàs Serrano

 

 

1. INTRODUCCIÓ

El grup de treball POLIPASTS va sorgir amb la idea de crear material didàctic per a l’atenció a la diversitat per a l’àrea de tecnologia, donat l’escasa documentació que hi ha d’aplicació directa a l’aula i als distints graus de diversificació que ens trobem en l’actualitat.

La nostra línia de treball ha consistit en elaborar unes unitats didàctiques basades en l’experiència aportada per cadascún dels components en funció de l’alumnat que ens hem trobat dins l’aula; el resultat ha estat el material que ara vos mostrem. La idea del treball és que aquests recursos vos puguen aprofitar en un moment donat.

És un treball obert i en continua actualització, a mesura que ens sorgisquen nous casos d’atenció a la diversitat que necessiten d’un material diferent.

 

2.- CONTINGUTS

En el CD podeu trobar una sèrie d’unitats didàctiques classificades per cursos i organitzades de la següent forma:

1. JUSTIFICACIÓ

2. OBJECTIUS GENERALS

3. OBJECTIUS DIDÀCTICS

4. OBJECTIUS ACI

5. CONEIXEMENTS PREVIS

6. CONTINGUTS

7. TEMPORALITZACIÓ

8. METODOLOGIA

9. PROPOSTA DE TREBALL: PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA

10. ACTIVITATS :

  ANNEX I : ACTIVITATS GENERALS

  ANNEX II: ACTIVITATS ACI

  ANNEX III: ACTIVITATS DE REFORÇ

I AMPLIACIÓ

11. AVALUACIÓ

12. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

A més de les unitats didàctiques també apareixen en el CD documents d’ús quotidià per al professorat i per al funcionament de l’aula de tecnologia, com són fulls de ferramentes, fulls de seguiment, memòria de projecte, etc.

 

3.- UTILITAT DIDÀCTICA

La creació de activitats per atendre la diversitat és una feina molt complicada perquè és pràcticament impossible abarcar-la tota: des d’ inmigrants, xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, amb deficiències físiques i/o psíquiques importants, fins a alumnes amb un molt bon rendiment escolar i gran interés per la matèria, i per tant el material que per a uns et pot servir, per a altres és totalment

inútil. La primera dificultat que ens troben a l’hora d’impartir tecnologia és que hem d’estar pendents de varies tasques: compliment de la seguretat al taller, correcte ús de les ferramentes i màquines, distribució del material fungible, atenció a la totalitat de l’alumnat. Per tant, el disposar d’aquestes activitats que exposem ens perment, al mateix temps facilitat i agilitzar el nostre treball.

Aquests materials estan adaptats al nou currículum, la nostra idea era crear un arxiu per atenir material adient al llibre de text i que en un moment donat ens puga ajudar a atendre la diversitat.

 

4.- BIBLIOGRAFIA

No hem utilitzat cap bibliografia específica, les unitats didàctiques són fruit de l’experiència i la pràctica amb l’alumnat.

 

5.- POLIPASTS

Aquestes unitats didàctiques han estat desenvolupades per el professorat de tecnologia següent:

 

  Alícia Adam

  Pepa Aznar

  Xavier Casanova

  Àngela Masià

  Tomàs Serrano

 

6. DOCUMENTS per descarrega

 

Unitat Didàctica Primer ESO

·         Rampa

·         El Pont

·         Estructura Triangulada

·         Circuits Elèctrics

·         Quatre en ratlla

 

Unitat Didàctica Segon ESO

·         Figura Animada

·         Mecanismes de Transmissió

·         Dibuix

 

Unitat Didàctica Tercer ESO

·         Resistències

·         Semàfor

·         Energia

·         Parc Infantil

 

Unitat Didàctica Quart ESO

·         Semàfor

·         Hivernacle

 

Material pel Professorat

·         Temporalització

·         Memòria Projecte

·         Full de Responsabilitats

·         Full de Responsabilitats (2)

·         Fitxa Alumne

 

 

 

 

Desitgem vos siga de molta ajuda la nostra feina

 

Juliol 2003