PRÀCTIQUES D’ELECTRÒNICA APLICADES A 4t ESO

 

CARLOS BAÑULS PASTOR

MARIA DEL CARMEN PERIS CARDONA

JUAN JOSÉ LLORCA LLIDÓ

 

1.      INTRODUCCIÓ:

Aquesta unitat didàctica està orientada especialment per als alumnes de 4t ESO per tractar els blocs de continguts corresponents a “Electricitat i Electrònica”.

Consistix en una sèrie de pràctiques amb una breu introducció teòrica per què els alumnes assimilen més fàcilment els continguts tractats.

2.      RESUM DE CONTINGUTS:

Com hem dit en la introducció, el contingut d’aquest material didàctic es centra en pràctiques d’electrònica per aplicar a l’aula.

Les pràctiques les podem dividir en quatre parts: A, B, C i D.

Ø       PART A: EXPERIÈNCIES AMB DIODES, RESISTÈNCIES I LEDS:

En aquesta part es donen unes quantes nocions bàsiques de teoria sobre les resistències, diodes i diodes led abans de començar amb les pràctiques.

Després hi ha nou experiències que resumim a continuació:

Experiències 1, 2 i 3: Polarització directa i inversa dels diodes led i influència de les resistències en la manera d’il.luminar-se. Els alumnes descobrixen com han de connectar els diodes led per què s’encenguen i quina funció fan les resistències si es connecten en sèrie amb ells.

Experiències 4 i 5: Apareixen uns nous components que són els diodes. Els alumnes aprenen a diferenciar on està l’ànode i el càtode i la funció d’aquestos elements en els circuits electrònics.

Experiències 6 i 7: Igual que les anteriors, però a banda els alumnes utilitzen polsadors i comproven què passa quan els polsen i perquè.

Experiència 8: Circuit per comprovar la polaritat d’una pila.

Experiència 9: Muntatge per comprovar la continuïtat d’un circuit.


Ø       PART B: EXPERIÈNCIES AMB TRANSISTORS:

Primer hi ha una breu introducció teòrica sobre transistors i després es proposen tres pràctiques:

Experiències 1 i 2: Polarització dels transistors. Els alumnes aprenen a connectar els transistors i descobrixen com funciona.

Experiència 3: Circuit d’alarma.

 

Ø       PART C: EXPERIÈNCIES AMB CONDENSADORS:

Com en les parts anteriors, en primer lloc en donen uns breus conceptes sobre condensadors i després es plantegen set experiències:

Experiència 1: Càrrega i descàrrega d’un condensador.

Experiència 2: Influència de les resistències en el temps de càrrega i descàrrega d’un condensador.

Experiència 3: Càrrega i descàrrega d’un condensador utilitzant un commutador.

Experiències 4 i 5: Associacions de condensadors.

Experiència 6: Muntatge amb condensadors i transistors.

Experiència 7: Muntatge d’un biestable.

 

Ø       PART D: APLICACIONS PRÀCTIQUES:

Aquesta part consta de nou experiències on els alumnes poden conéixer diferents muntatges amb aplicacions molt pràctiques. Concretament:

Experiències 1 i 2: Detector d’humitat.

Experiència 3: Detector de contacte.

Experiència 4: Interruptor temporitzador.

Experiència 5: Detector de llum.

Experiència 6: Detector de foscor.

Experiència 7: Detector de calor.

Experiència 8: Regulador de llum.

Experiència 9: Font d’alimentació a 8-12V en continua.

3.      UTILITZACIÓ DIDÀCTICA:

Com hem dit anteriorment, aquest material es pot utilitzar per tractar els continguts d’electrònica corresponents a 4t d’ESO.

Els alumnes treballen de forma individual o en grups de dos persones i van realitzant cada una de les experiències que es proposen.

Al tractar-se de muntatges electrònics que els alumnes han de fer, estos van assimilant els continguts necessaris d’una forma amena i pràctica.

S’intenta que siguen ells els que vagen descobrint amb les experiències tot el que necessiten saber sobre electrònica, i no d’una forma tradicional, amb avorrides classes de teoria, que fan que els alumnes desconnecten de tot al quart d’haver començat les explicacions.

Durant aquest curs, hem utilitzat aquest material i hem pogut comprovar com els alumnes agafen un ritme de treball i van fent les experiències de forma autònoma. Així el professor/a sols intervé en les breus introduccions teòriques i en els dubtes que van sorgint. D’aquesta forma es pot atendre millor a tot el conjunt de la classe, solucionant un problema freqüent que és la falta de temps per atendre a tot el grup d’alumnes per  tractar-se sempre de classes amb massificació de gent.

4.      MATERIAL NECESSARI:

A continuació oferim un llistat de tot el material necessari per cada alumne o grup de treball:

-          1 placa protoboard.

-          1 font d’alimentació o una pila de petaca de 4’5 V i una de 9V.

-          2 polsadors NA.

-          Conductors.

-          2 pinces de cocodril.

-          1 brunzidor.

-          1 commutador.

-          1 bombeta de 100W/220V.

-          2 diac BR100.

-          1 triac BT136.

-          1 transformador de 220V a 12V.

-          1 7808.

Ø       Resistències:

-          2 de 150 W.

-          1 de 220 W.

-          1 de 1 kW.

-          1 de 1’8 kW.

-          2 de 2’2 kW.

-          1 de 4’6 kW.

-          2 de 6’8 kW.

-          1 LDR.

-          1 NTC 4’7K.

-          1 potenciòmetre de 10K.

-          1 potenciòmetre de 500K.

Ø       Diodes:

-          2 diodes led (millor un de cada color).

-          1 pont de diodes 4x1N4007.

-          1 diode.

Ø       Transistors:

-          2 transistors BC 548C.

Ø       Condensadors:

-          1 condensador electrolític de 1000 mF.

-          1 condensador electrolític de 470 mF.

-          2 condensadors electrolítics de 22 mF.

-          1 condensador 1000mF/250V.

-          1 condensador 10mF/250V.

-          1 condensador 100nF/500V.

-          1 condensador 100nF/250V.

 

Resulta convenient distribuir tot el material necessari en caixes amb departaments i numerar-les, de forma que cada grup utilitza sempre el mateix material.

5.      BIBLIOGRAFIA:

·          Guia de tecnologia, Ed. Traditecno.

·          Tecnologia 3er ESO, Ed. Akal.

·          Electromaster. Curso de Aplicación Ed. Comercial Electrónica RTE S.A.

·          Prácticas de electrónica. Ed. Mc Graw Hill.

 

6.      DESCARREGA DE DOCUMENTS: 

·          Presentació Power Point sobre Introducció a la Electrònica

·          Unitat Didàctica : Introducció a la Electrònica . Pràctiques d’Electrònica Bàsica