PROCESSADOR DE TEXTOS I GESTOR DE BASES DE DADES PER A L’ESO

 

1.- Introducció

El present material naix amb la intenció de facilitar l'activitat docent a tot el professorat de tecnologia.

En cap moment vol ser un manual de com utilitzar els programes informàtics perquè n'hi han molts llibres que dediquen tot el seu contingut  amb este fi. El que és pretén és proporcionar allò que la nostra experiència diu que és mes difícil de trobar, açò és, material didàctic susceptible de ser utilitzat directament en l'aula per a  donar  els  classes.

El material està dirigit a alumnat de primer de l'ESO en el cas del Word i de tercer en el de l'Access i s’adapta al nou currículum de forma que és treballen varis  blocs de continguts al mateix temps. Cal destacar que totes les activitats estan pensades per a  combinar l'aprenentatge  informàtic amb el de la tecnologia.

2.- Resum del contingut

2.1.-Word

La part dedicada a treballar el processador de textos és dividix en varies parts, algunes d'utilització exclusiva del professorat  i altres destinades al treball de l'alumnat a aula.

Es proposen 7 exercicis diferents.  Per a cada u d'ells es descriuen els procediments, continguts i actituds que desenrotlla perquè puga ubicar-los dins de la seua programació i distribuir-los temporalment.

En un altre bloc es pot trobar material de suport que els alumnes poden utilitzar si el professor ho creu convenient durant la realització dels exercicis proposats.

Finalment vam trobar un arxiu susceptible de ser utilitzat en la primera presa de contacte dels alumnes amb el programa, perquè conté exercicis de fàcil realització i totalment autodidàctics amb els que l'alumne es familiaritzarà amb el programa.

2.2.-Acces

Per a tercer de l'ESO es desenrotllen  continguts que aborden les bases de dades.

D'una banda podem trobar 5 documents independents destinats als alumnes de forma que estos puguen conèixer els quatre objectes bàsics de qualsevol base de dades (taules, formularis, consultes i informes) així com la part del programa destinada a la creació de "relacions" necessàries per a l'execució de les consultes i els informes.

A més el CD es completa amb quatre bases de dades ja fetes i que poden emprar-se perquè els alumnes treballen amb elles.

3.- Utilització didàctica

3.1.-Word

Els exercicis proposats estan pensats per a adaptar-se a la diversitat i als distints ritmes d'aprenentatge que ens trobem en les aules.

Per a utilitzar este material cal tindre en compte que la dificultat dels exercicis augmenta progressivament de forma que depenent dels coneixements previs dels alumnes podem començar per la sessió de presentació, el primer exercici o algun de major dificultat.

Una altra característica important del material és la possibilitat que oferix de mantindre distints ritmes d'aprenentatge i tutorització.  Així el suport que el professor presta al llarg de les sessions pot variar-se a criteri del professor des de la realització d'un exercici totalment tutorizats a un altre en què les indicacions del professor es limiten a enunciar el problema a resoldre. A més els alumnes poden avançar o refermar l'aprenentatge d'un determinat element sense dependre del ritme dels altres companys, ja que cada alumne pot estar realitzant un exercici diferent sense que això interferisca en el bon funcionament de la classe ni en la consecució general dels objectius marcats pel professor (adaptació a la diversitat)

3.2.-Access

Com el material està pensat per a atendre a la diversitat i permetre que cada alumne deprenga al seu ritme (sempre amb el suport del professor) igual que la part dedicada a Word, el propi CD és prou perquè cada alumne treballe, perquè els passos a seguir per a realitzar l'aprenentatge de la matèria estan perfectament especificats.

4.- Material i bibliografia

Per a conèixer amb mes profunditat els programes informàtics es poden utilitzar els manuals monogràfics que sobre els mateixos existeixen al mercat.

 

5.- Pàgina sobre el material

http://www.quadernsdigitals.net/~cefiretec1/

 

LAURA ALBERT HERRANZ

JOSE JAVIER GORRITA DAVIU

Tf. 96 297 08 42