ENERGIA – EMPRESA- ELECTRÒNICA

 

 

INTRODUCCIÓ

 

Desprès d’estar varis anys impartint la tecnologia de 4t d’ESO, i no aconseguir trobar cap llibre de text que s’adequara completament, be perquè faltaven conceptes que considerava bàsics o perquè hi havien temes que eren molt extensos i ambigus, i pensant també, quina seria la millor manera per transmetre a l’alumnat els coneixements tecnològics, vaig decidir fer una selecció dels continguts d’alguns dels principals temes a l’àrea de Tecnologia.

De moment, he elaborat quatre temes, on seguidament nombre els seus continguts, però per completar el curs de 4t d’ESO, tinc pensat elaborar només puga, dos temes més, de títols neumàtica i hidràulica i dibuix assistit per ordinador (CAD).

A més a més, aquesta documentació està escrita en valencià, que és altre motiu que m’impulsà a emprendre aquesta feina.

 

CONTINGUTS

TEMA 1 – ENERGIA

Conceptes previs. Introducció. Fonts d’energia: Renovables (sol, aire, rius, llacs i embassaments, mar) i no renovables (carbó, petroli, gas natural, urani). Formes d’energia (elèctrica, mecànica, tèrmica, química, lluminosa, sonora i nuclear). Indústries del sector energètic. Transformació de l’energia. Impacte medi-ambiental. Activitats. Projecte: Central solar amb una cel·lula fotovoltàica.

TEMA 2 – SIMULACIÓ D’UNA EMPRESA A L’AULA TALLER

Introducció. Plantejament del projecte. Aspectes teòrics i organitzatius: què és una empresa?, què passos deuen donar-se per crear una empresa?, com s’organitza una empresa?, què és la seguretat i higiene al treball?

TEMA 3 – ELECTRÒNICA ANALÒGICA

Introducció. Conceptes previs. Semiconductors: intrinsecs i extrinsecs (tip N i tip P), Unió P-N. El díode. El transistor. El condensador. Construcció d’un circuit imprés. Activitats.

TEMA 4 – ELECTRÒNICA DIGITAL

Introducció. Pas del sistema decimal al sistema binari i viceversa. El llenguatge digital: OR, AND, NOT, NOR, NAND. Activitats. Projecte: Construcció dels circuits de les portes lògiques.

 

UTILITAT DIDÀCTICA

El tema d’energia tracta d’introduir l’alumnat en els aspectes passats, presents i futurs de les distintes fonts d’energia, de manera que siga capaç de conéixer-les, diferenciar-les i descriure els possibles usos, avantatges i desavantatges de les més usuals. Es pretén que l’alumnat siga sabedor i prenga consciència de l’ús adequat de les diferents formes d’energia, de l’impacte medi-ambiental i de les possibilitats que ofereix la seua transformació.

El tema de simulació d’una empresa a l’aula taller pertany al bloc de “ tecnologia i societat” ja que pretén proporcionar a l’alumnat el coneixement bàsic del mercat, de l’empresa i la seua creació i organització. I també pertany al bloc de “resolució de problemes tècnics”, eix vertebrador de l’àrea de Tecnologia que estableix la metodologia ordenada de resolució de projectes.

Els temes d’electrònica analògica i digital comprenen un coneixement bàsic dels seus elements, símbols i funcionament d’aquestos. A més a més, inclou els diversos tipus de continguts procedimentals sobre estes dos tecnologies.

 

MATERIALS

Per al tema d’energia, els materials necessaris són:

- documentació escrita, on es troben els continguts conceptuals i les activitats.

- cèl·lula fotovoltàica.

- bombeta amb portabombetes i fil elèctric.

- tauler de contraxapat

- cartó, taxes, cola, xinxetes, clips i altres materials i ferramentes disponibles freqüentment a l’aula taller de tecnologia.

            Per al tema de simulació d’una empresa a l’aula taller , els materials necessaris són:

- documentació escrita, on es troben els continguts conceptuals i les activitats.

- llistons i varetes de fusta.

- cola blanca o de fuster i altres materials i ferramentes disponibles freqüentment a l’aula taller de tecnologia.

            Per als temes d’electrònica, els materials necessaris són:

- documentació escrita, on es troben els continguts conceptuals i les activitats.

- components electrònics com són: resistències de diferents valors, díodes, LED’s de diferents colors,  transistors, condensadors, potenciòmetre, LDR, interruptor electromagnètic.

- Polímetre, regleta i descargolador adequat per als cargols de la regleta.

- Placa de circuit imprès, retolador permanent, clorur fèrric i un trepant de 1 mm de diàmetre

- tauler de contraxapat

- fil elèctric, cartó, taxes, cola, xinxetes, clips i altres materials i ferramentes disponibles freqüentment a l’aula taller de tecnologia.

 

BIBLIOGRAFIA

-          Llibre de Tecnologia de 4t d’ESO de les editorials AKAL i ANAYA.

-          Documentació baixada de pàgines web referents a l’àrea de Tecnologia.

 

 

Autor: José Manuel Camarena Cucarella