Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals nº 90. Monográfico Ciencias
 CIÈNCIES I TIC
Jaume Bartolí Guillemat 
Anna Casamitjana Robert 
 Les tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació (TIC) les podem utilitzar com a complement, com a recurs o com a finalitat pròpiament per a conèixer-ne el seu ús i aplicacions, i en podem fer ús des de tots els àmbits, i, en el cas de les ciències, les podem utilitzar per ajudar-nos a comprendre conceptes científics o fets quotidians que, de vegades, són complexos d’entendre o interpretar. En aquest article us compartim algunes idees sobre com utilitzar les TIC en l’aprenentatge de les ciències, de quina manera podem fer ús dels entorns virtuals d’aprenentatge, aplicacions interessants o que ens faciliten el dia a dia a l’aula i alguns exemples duts a terme amb l’alumnat. Tot plegat, ens serà útil tant per assimilar continguts científics com desenvolupar destreses i habilitats digitals necessàries per a ser competents en un món cada cop més digitalitzat, tant per l’alumnat com pel professorat com per la societat en general.. Abstract. Information and communication technologies in education can be used as a complement, as a resource or as a purpose in order to know their use and applications, and we can use them from all fields, and in the case of science, to help us understand scientific concepts or everyday facts that are sometimes complex to understand or interpret. In this article we share some ideas on how to use these technologies in science learning, how we can make use of virtual learning environments, interesting applications or that make it easier for us in the classroom day by day and some examples carried out with the students. All in all, it will be useful for us to assimilate scientific content as well as to develop the digital skills and competencies needed to become proficient in an increasingly digital world, both for students, for teachers and for society in general.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337