Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals nº 90. Monográfico Ciencias
ALCHEMISTS, EL MÈTODE CIENTÍFIC A TRAVÉS DEL JOC [04-04-2020]
descarga fichero PDFPDF   
  Jordi Marín Monfort
 
L’aprenentatge basat en el joc (ABJ) té com a fonament la utilització de jocs de taula per a treballar aspectes concrets del currículum. Els jocs de taula sovint tenen com a pilar destreses com ara l’estratègia, l’atzar o el coneixement detallat d’alguna àrea per tal de respondre preguntes concretes. En aquest darrer cas implica tenir uns coneixements previs ja adquirits per tal de poder jugar i tenir èxit. En el cas que ens ocupa, el joc permet adquirir uns coneixements desconeguts a priori, de manera que el propi joc es converteix en eina d’aprenentatge. No és per tant una eina per demostrar allò aprés sinó per a aprendre. Amb Alchemists l’alumnat descobreix tots els passos del mètode científic i els aplica en la pròpia dinàmica del joc. Estem davant d’un joc molt potent a l’hora de treballar el mètode científic a l’aula d’una forma diferent i que resulta més motivadora per a l’alumnat.

En aquest article es mostra una experiència d’aula a partir del seu ús en un grup de 4t d’ESO a la matèria de física i química. El lector hi trobarà una guia didàctica així com les eines d’avaluació emprades.Abstract.

Game-based learning (GBL) is based on the use of board games to work on specific aspects of the curriculum. Board games are often based on strategy or chance skills or detailed knowledge of a particular area in order to answer specific questions. In the latter case it implies having previous knowledge already acquired in order to be able to play and succeed. In this paper, the board game shown allows students to acquire unknown knowledge, so that the game itself becomes a learning tool. It is therefore not a tool to demonstrate what is learned but to learn. Playing Alchemists students discover all the steps of the scientific method and apply them in the dynamics of the game itself. We are facing a very powerful game that comes to work the scientific method in the classroom in a different way which is more motivating for our students.

This paper shows a classroom experience using Alchemists in a group of 4th ESO in physics and chemistry. The reader will find a teaching guide as well as the evaluation tools used.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337