Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals nº 90. Monográfico Ciencias
LA FOTO 51: UN VIATGE PER LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA, INDAGACIÓ I MODELITZACIÓ PER A APRENDRE A APLICAR EL CODI GENÈTIC [04-04-2020]
descarga fichero PDFPDF   
  Francesc Collado Vergara
 
Aquest projecte presenta una seqüència didàctica per a la matèria de Biologia i Geologia de 4t d’ESO sobre l\'estructura de l’ADN i l’aplicació contextualitzada del codi genètic. Es descriu el disseny i l’aplicació d’aquesta proposta basada en metodologies actives que inclouen l’aprenentatge per indagació, les habilitats del raonament científic, l’estudi de cas dirigit i la gamificació que actua sobre la motivació de l’alumnat per a la consecució dels objectius. Els reptes parteixen de l\'estratègia dels experiments que van portar al descobriment del codi genètic i de l’estructura de l’ADN, i la seua aplicació mostra que és un bon punt de partida per a la representació de models en paper sobre el dogma central de la biologia molecular i per a desenvolupar la competència científica necessària per a enfrontar-se amb èxit a contextos reals en forma d’estudis de casos relacionats amb les mutacions i les tècniques d’enginyeria genètica. Al llarg dels reptes l’alumnat reflexiona també a propòsit de la invisibilitat de destacades científiques que apareixen al llarg de la història recent de la ciència. S’integra amb l’experiència pràctica de l’ús del portafolis com a recull d’evidències que permet una avaluació formativa en moments diferents del procés d’aprenentatge.Abstract.

This project presents a didactic sequence for the subject of Biology and Geology in the 4th year of Secondary School on DNA structure and the contextualized application of the genetic code. It details the design and implementation of this proposal, based on active methodologies which include inquiry-based learning, scientific reasoning skills, conducted case studies and how gamification acts on students’ motivation for the achievement of the objectives. These challenges draw from the experiments strategy that had given rise to the discovery of the genetic code and the structure of the DNA, and its implementation shows that it is a good starting point for the representation of models on paper on the main dogma of molecular biology and in order to develop the required scientific competence to cope successfully with real contexts in the form of case studies related to mutations and genetic engineering techniques. Over challenges, students think also about the purpose of the invisibility of brilliant women scientists throughout history of the science. This project is integrated into hands-on experience of the use of the portfolio as a compilation of evidences that allows a formative appraisal at different moments of the process of learning.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337